Polityka Cookies

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony, zwana dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies w związku
z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Orident Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu NIP: 7822742091, REGON: 368317536, wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000696086, znajdującą się przy ul. Ługańskiej 5, 61 – 311 Poznań reprezentowana przez Orident spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu NIP: 7822741134, REGON: 368271337, wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695233, znajdującą się przy ul. Ługańskiej 5, 61 – 311 Poznań, którą reprezentuje Agnieszka Szygenda, Prezes Zarządu.Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem http://orident.com.pl/
 2. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§ 2

Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

§ 3

Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
 4. a także w celach statystycznych i marketingowych.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres recepcja@orident.com.pl.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Orident Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu NIP : 7822742091, REGON: 368317536, wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000696086, znajdującą się przy ul. Ługańskiej 5, 61 – 311 Poznań reprezentowana przez Orident spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu NIP: 7822741134, REGON: 368271337, wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695233, znajdującą się przy ul. Ługańskiej 5, 61 – 311 Poznań, którą reprezentuje Agnieszka Szygenda, Prezes Zarządu.

2) W celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, Placówka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Joanna Ligierska- Sadło. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest po wcześniejszym umówieniu w rejestracji podmiotu lub pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@orident.pl.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, na podstawie:

– art. art. 6 ust. 1 ppkt a) i b) oraz art. 9 ust. 2 ppkt h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

-w związku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa
i podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. Rejestr podmiotów prowadzi Administrator.

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania:

– dokumentacja medyczna: przez okres, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6) Posiadają Państwa prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania.

7) Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uznają Państwo za uzasadnione, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

9) Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) Administrator podejmuje czynności związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu w celu prowadzenia badań profilaktycznych.